• امروز : سه شنبه - ۴ آذر - ۱۳۹۹

مستمری بگیران

۱۰آبان
مستمری بگیران مشمول آزادسازی برای ثبت نام و اخذ کد بورسی اقدام کنند

مستمری بگیران مشمول آزادسازی برای ثبت نام و اخذ کد بورسی اقدام کنند

تمامی اشخاصی که نامشان در گواهی انحصار وراثت به عنوان وراث درج شده برای ثبت نام و اخذ کد بورسی به سامانه سجام مراجعه کنند.