• امروز : پنج شنبه - ۶ اردیبهشت - ۱۴۰۳

دانشگاه آکسفورد

19بهمن
طراحی و ارائه یک استراتژی نوین برای کنترل فرآیندهای صنعتی

طراحی و ارائه یک استراتژی نوین برای کنترل فرآیندهای صنعتی

نتایج به دست آمده از استراتژی کنترلی پیشنهادی نشان می دهد که این استراتژی دارای عملکرد بهتر برای بهبود و افزایش تولید در مقایسه با آخرین استراتژی کنترلی در دنیا است.